Chào mừng bạn tới website Phòng Công Nghệ Thông Tin – Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Giới Thiệu

Tổng số nhân viên: 17
– Thạc sỹ: 01
– Đại học: 08
– Cao đẳng: 03
– Trung cấp: 03

Chức năng & Nhiệm vụ

– Tham mưu cho Giám đốc bệnh viện về các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, nghiên cứu khoa học, quản lý tài chính…đấu thầu mua sắm cung cấp hàng hoá, thiết  bị thuộc lĩnh vực CNTT trong bệnh viện.

– Duy trì các hoạt động CNTT, đào tạo và đào tạo lại về chuyên môn thuộc lĩnh vực CNTT.

– Quản lý, duy trì hoạt động ổn định, có hiệu quả hệ thống mạng, hệ thống thư điện tử, bảo đảm kết nối thông tin liên tục giữa các khoa phòng trong bệnh viện và các đơn vị liên quan.

– Tham gia nghiên cứu, xây dựng, phát triển các phần mềm ứng dụng cho bệnh viện.

– Hướng dẫn đào tạo nâng cao năng lực ứng dụng CNTT vào các hoạt động của bệnh viện cho cán bộ, viên chức của bệnh viện.

– Xây dựng, phát triển các đề án, dự án CNTT.

Xem thêm

Lãnh đạo hiện tại

Ths. PHẠM HUY CƯỜNG

Trưởng phòng

Kỹ sư BÙI XUÂN ANH

Phó phòng